<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i" rel="stylesheet" type="text/css"/>

הכשרה למאבחני מסוכנות וניהול מסוכנות

סדנה המיועדת לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. מבוססת על כלי הערכת מסוכנות לאלימות HCR20:V3. הסדנה תכלול רציונל ואסטרטגיות ניהול מסוכנות בסביבה פורנזית, הכרות עם מתודת הערכת מסוכנות מובנית Structured Professional Judgment (SPJ), הכשרה מתקדמת בתחום ניתוח סיבות יסוד ויצירת תסריטי פעולה בסביבות פורנזיות, שימוש בכלי ה-HCR:20 בגרסתו השלישית, כלים תומכי זיהוי גורמי חוסן, תרגול ומקרים לדוגמה עם משוב. בסיום הסדנה תינתן למשתתפים שעברו את תהליך ההכשרה בהצלחה תעודת הכשרה בינלאומית. נכון להיום מרכז פסגה הוא הגורם היחיד המוסמך להעניק הכשרה מסוג זה בישראל.

הערכת פסיכופתיה

סדנה המיועדת לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש וממוקדת בטכניקות הערכה מתקדמות של פסיכופתיה ואישיות אנטי-חברתית באמצעות שימוש בכלי Psychopathy Checklist Revised 2 (PCL:R2). הסדנה כוללת רקע ונושאים מתקדמים בתחום פסיכופתיה ומסוכנות פסיכופתית, הכשרה בביצוע ה-PCL:R בסביבות שונות, ניקוד וצינון של הכלי, מקרים לתרגול ומשוב, והדרכה לשילוב באסטרטגיות ניהול מסוכנות. בסיום הסדנה תינתן למשתתפים שעברו את תהליך ההכשרה בהצלחה תעודת הכשרה.

סדנאות המיועדות למגזר העסקי

הרצאת מבוא (שעה וחצי) – הצגה של נושא הפסיכופתיה ומופעים פסיכופתיים בסביבה הארגונית. סדנת הכשרה – מיועדת למנהלים ומומחי כוח אדם – טכניקות זיהוי, מניעת חדירת פסיכופתים לארגון וניהול משברים. הרצאות וסדנאות מותאמות אישית (לפי דרישת הארגון).
פסיכופתיה בסביבה העסקית

עבריינות מין

סדנה המיועדת לאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, חינוך ורווחה. מטרת הסדנה לספק רקע והבנה בתחום הפגיעה המינית על היבטיה השונים ולחשוף צדדים שונים במחקר ובקליניקה המודרנית בנוגע לתופעה. ההכשרה מתוכננת כתכנית פרונטלית הכוללת הצגות מקרים. כמו כן תכלול ההכשרה הדרכה ואימון בכלי הערכת מסוכנות ומסוכנות מינית.

הכשרות צוותי הדרכה וכפרי נוער

פסיכופתיה בסביבה העסקית

הרצאת מבוא (שעה וחצי) – הצגה של נושא הפסיכופתיה ומופעים פסיכופתיים בסביבה הארגונית. סדנת הכשרה – מיועדת למנהלים ומומחי כוח אדם – טכניקות זיהוי, מניעת חדירת פסיכופתים לארגון וניהול משברים. הרצאות וסדנאות מותאמות אישית (לפי דרישת הארגון).